REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych /KPK, kan. 1205/.
Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość.
Wierni, których Bóg powołał do siebie, oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.

 1. Cmentarz grzebalny w Tomaszowicach jest własnością
                         Parafii pw. św. Piotra i Pawła.
 2. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz, który zarządza nim
      samodzielnie lub przez pełnomocnika, którym jest  grabarz.
 3. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarza tylko
      pod opieką dorosłych.
 4. Zabrania się jeżdżenia na terenie cmentarza rowerami i innymi
      pojazdami, chodzenia po trawnikach i grobach oraz wprowadzania
      psów  i innych zwierząt.
 5. Cmentarz należy utrzymywać  jako teren zielony o charakterze
      parkowym. Zieleń na cmentarzu podlega ochronie przed
      zniszczeniem. Sadzenie lub wycinanie drzew może nastąpić tylko za
      zgodą Administratora ? w wypadkach uzasadnionych racjonalną
      gospodarką zadrzewienia oraz zgodnie z planem zagospodarowania
      terenu cmentarza.
      Bez zgody Administratora cmentarza  nie można umieszczać w
       alejkach  ławek, wykonywać  betonowych podestów , opasek  i
       płotków  przy grobie.
       Administrator cmentarza  ma prawo wezwać dysponenta grobu lub
       rodzinę do usunięcia nasadzeń i przedmiotów wymienionych w
       punkcie 5, zakreślając termin wykonania. Po bezskutecznym upływie
       terminu Administrator cmentarza ma prawo do usunięcia wyżej
      wymienionych przedmiotów i nasadzeń bez powiadomienia
      dysponenta grobu lub rodziny.
 6. Przejścia pomiędzy grobami mogą być
       zagospodarowane wyłącznie za zgodą Administratora cmentarza
       oraz na warunkach przez niego określonych.
 7. Zabrania się przygotowywania, mieszania i składowania zaprawy
      betonowej bezpośrednio na alejkach cmentarnych oraz innych
      terenach cmentarnych bez należytego zabezpieczenia folią
      lub plandeką.
 8. Nadmiar ziemi, gruzu oraz inne zanieczyszczenia pochodzące z prac
      budowlanych muszą  być usunięte z cmentarza przez osobę lub firmę
      wykonującą pracę na koszt dysponenta grobu lub rodziny.
 9. Zabrania się wyrzucania gruzu i odpadów po robotach budowlanych
      na śmietnik cmentarny.
 10. Rozpoczęcie prac remontowych i budowlanych można podjąć
       dopiero po uzgodnieniu ich zakresu z Administratorem cmentarza
       i   uzyskaniu jego pisemnej zgody. 
 11. Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód
        powstałych w wyniku wykonywanych prac.
 12. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nie
        przekraczających granic powierzchni grobu.
 13. Nagrobek nie jest własnością parafii.
 14. Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle
        związanych z gruntem  i wszystkich urządzeń znajdujących się na
        terenie cmentarza.
 15. Groby jako własność parafii są do dyspozycji mieszkańców parafii.
 16. Dysponentem grobu jest osoba wyznaczona przez całą rodzinę i ma
        umowę na użytkowanie grobu.
 17. Prawo do grobu, jako miejsca pochowania bliskiej osoby ma rodzina.
        Obejmuje to w szczególności  dochowanie, przebudowę grobu,
        ekshumację, postawienie nagrobka i inne czynności z tym
        związane. Wszystkie te czynności należy ustalać z Administratorem
         cmentarza.
 18. Do obowiązków dysponenta grobu lub całej rodziny należy dbałość
  o czystość i porządek przy grobie oraz stan techniczny  nagrobka.
 19. Administrator cmentarza nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń.
 20. Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe wskutek klęsk żywiołowych.
 21. Indywidualne ubezpieczenie grobu spoczywa na dysponencie grobu lub rodzinie.
 22. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z Administratorem  cmentarza w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć  oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego i dokument dla administracji
  cmentarza.
 23. W naszej parafii z racji dysponowania grobem nie pobiera się cyklicznie tzw.
  ?pokładnego? .
 24. Od stycznia 2017 roku ustanowiona zostaje opłata roczna w wysokości 40 zł. od grobu, przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z wywozem śmieci oraz opłatami za wodę i konieczne prace porządkowe. Wpłat należy dokonywać u Administratora cmentarza ? każdego roku lub za 5 lat z góry.
  Opłata za 5 lat z góry wynosi 160 zł.
 25. Wszystkie przepisy prawne dotyczące cmentarza grzebalnego udostępniane są do wglądu w kancelarii parafialnej.

Regulamin został zatwierdzony przez Radę Duszpasterską dnia 16.10.2016 r.

Regulamin obowiązuje od 15.11.2016 r.